سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها
بعد امتحانات ماهانه اول با د انش آموزان طرح شاهد جلسه ای بگزار شد در آبان ماه و علت موفقیت ها و شکست های آنان با استفاده از نظریه گلاسر تئوری انتخاب بررسی شد.
 جستجو