سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها
در این جلسه که درباره مشکلات دانش آموزان دارای طرح شاهد بحث و بررسی شد در این جلسه خانم جعفر یانی به عنوان نماینده والدین طرح شاهد انتخاب شدند .
گزارش مشاور از عملکرد دانش آموزان طرح شاهد . مشاوره فردی و گروهی برای دانش اموزان طرح شاهد .
 جستجو