سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها
بعد از امتحانات ماهانه اول با دانش آموزان کلاس هشتممشاوره گروهی شد در این جلسه در باره روشهای درس خواندن دانش آموزان و روشهای بهبود مطالعه با دانش آموزان کار شد .
علت افت شدید دانش آموزان به قرار زیر بود .
1- تمرکز بیش از اندازه بر روی سرگرمی ها
2- اعتیاد به بازی های رایانه ای
3- عدم انگیزه در دانش آموزان
4- وابستگی بیش از اندازه به رسانه  ها تلویزیون و رایانه و بازی های واینترنتی
5- مشکلات خانوادگی
6- زیاد بودن درس ها
با توجه به مشکلات فردی برای تک تک دانش آموزان وقت داده شد تا مشکلات آنان مرتفع شود و به کمک خود دانش آموز راحل های منطقی بررسی شود
 جستجو