سامانه مدرسه هوشمند پویان

 تقویم روز
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها

         

      حسن بوژمهرانی            علی اصغر وزیری                   امیر ناصری
            مدیر                         معاون آموزشی                معاون آموزشی
      لیسانس الهیات               لیسانس الهیات              لیسانس کاروفناوری


         
   حسین سعادتی فر             هادی جعفری                اسماعیا حمیدی نیا
      معاون فن آوری               معاون پرورشی                 معاون اجرایی
فوق لیسانس مدیریت       فوق لیسانس عرفان           لیسانس مطالعات اجتماعی


                          
             فرامرز شورابی               حمیدرضا بوژمهرانی                   صفرعلی رجبی
              مربی پرورشی                  مربی پرورشی                            مشاور
             لیسانس الهیات                                                         لیسانس مشاوره

                              
                        حسین صدیقی             علی شریفان
                      سرایداروخدمتگزار             خدمتگزار


 

تاریخ انتشار: 1393/11/20


شکیبا باشید...

 جستجو